Opis postępowania sanacyjnego

Opis postępowania sanacyjnego

Postępowanie sanacyjne jest nową formą postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego do ustawy z dniem 1 stycznia 2016 roku. Wprowadza pojęcie zarządcy sanacyjnego, któremu przysługują czynności zbieżne z uprawnieniami syndyka w postępowaniu upadłościowym.

Postępowanie sanacyjne ma jednak na celu nie upadłość lecz przywrócenie firmie płynności finansowej i zdolności realizowania zaciągniętych zobowiązań. Postępowanie rozpoczyna się złożeniem wniosku do właściwego sądu gospodarczego, który powołuje do zarządzania masą sanacyjną zarządcę. Zarządca tworzy i wprowadza plan naprawy przedsiębiorstwa w porozumieniu z dłużnikiem Plan podlega zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza. Ustawa daje mu szerokie uprawnienia.

Pierwszą czynnością będzie wgląd we wszystkie dokumenty działalności, zwłaszcza księgi rachunkowe, ewidencje, korespondencję i umowy. Majątek staje się masą sanacyjną. Możliwa jest częściowa jego sprzedaż za zgodą sędziego-komisarza. Wprowadzenie postępowania ma także wpływ na stosunki pracy – zarządca ma prawo weryfikacji dotychczasowego zatrudnienia i ewentualnej redukcji jeżeli przyniesie to zakładane korzyści.

Możliwe jest także ingerowanie w zawarte umowy wzajemne jeżeli świadczenia z nich wynikające są niepodzielne. Przy szerokich uprawnieniach kolejnym przywilejem jest zawieszenie egzekucji tak aby pozostały majątek wykorzystać jak najbardziej efektywnie.

Ewentualnie zmiany w masie sanacyjnej, kontraktach, zatrudnieniu pozostają w gestii zarządy. Aby mu to ułatwić wygasają także dotychczasowe prokury i pełnomocnictwa. Egzekucja jest wstrzymana jednak wierzyciele dłużnika nadal mogą wszczynać postępowania sądowe i administracyjne aby wierzytelności zostały wpisane do listy wierzytelności.

Postępowanie sanacyjne nie jest postępowaniem upadłościowym mimo kompetencji zbieżnych syndyka i zarządcy sanacyjnego. Jest to forma ratowania przedsiębiorstwa przed upadłością, przywrócenie jego właściwego działania i wywiązywania się z zaciąganych zobowiązań. Jest to bardzo radykalny sposób, ale czasami to ostateczny ratunek przed zakończeniem działalności.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE OFERTY POŻYCZEK