Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka to nic innego jak umorzenie zobowiązań finansowych osoby fizycznej, w przypadku której zaistniała niezawiniona niewypłacalność zobowiązań. Osoby takie nie są w stanie uwolnić się od całości swoich długów, mają jednak możliwość rozłożenia ich w czasie, a część z nich może być nawet umorzona za pomocą postanowienia sądowego. Jak się jednak okazuje, nie każdy może liczyć na takie rozwiązanie. Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką może nastąpić w kilku przypadkach.

Jednym z najbardziej znanych przypadków jest udowodnienie przez sąd, że upadłość nastąpiła w wyniku umyślnego działania dłużnika lub zaniedbania przez niego obowiązków. Kiedy zachodzi taka możliwość, dłużnik dodatkowo musi umotywować swój wniosek i przedstawić dowody wskazujące na to, co miało wpływ na zaistnienie konkretnych okoliczności.
Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką może nastąpić również w kilku innych sytuacjach.

Takim przypadkiem może być, kiedy w trakcie postępowania upadłościowego ustalono dla konsumenta plan spłaty wierzycieli a ten nie zastosował się do jasno określonych w nim obowiązków.

Kolejnym przypadkiem kiedy taki wniosek może zostać oddalony przez sąd jest, kiedy konsument miał obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a nie dokonał tego w terminie. Najczęściej dotyczy to osób, które w przeszłości same prowadziły przedsiębiorstwa lub były upoważnione do jego reprezentowania.

Zdarza się, że dłużnikowi został sądownie udowodniony fakt, że prowadzone przez niego czynności miały na celu pokrzywdzenie wierzycieli lub już wcześniej było prowadzone w stosunku do dłużnika postępowanie, w którym udało się pokryć całość lub część jego zobowiązań.

Z oddaleniem wniosku muszą liczyć się także osoby, które nie posiadają na własność majątku, a co za tym idzie, nie mają finansów na pokrycie chociażby kosztów postępowania. Ponadto, upadłość nie może być ogłoszona w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne.
Jednak pomimo tego, że w danej sprawie pojawiły się powyższe przesłanki, które mają negatywny charakter, nie należą one do bezwzględnych.

Oznacza to, że nawet w przypadku ich zaistnienia, sąd może przeprowadzić takie postępowanie. Aby jednak do tego doszło, musi być ono słusznie uzasadnione. W takich przypadkach, ze względu na charakter sprawy niezbędna bywa pomoc, która pozwoli konsumentowi na odpowiednie umotywowanie swojego wniosku.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE OFERTY POŻYCZEK